تلفن:
۰۹۲۰۳۶۱۱۷۱۵ – ۰۲۱۸۸۰۶۰۰۹۵
ایمیل:
info@baristashop.ir | naderlou.m@gmail.com
نشانی:
۳۲میدان اول شهران . سمیه غربی پلا ۱۲