شناخت سیستم مبدل دما با HXو ترمودرایو در دستگاه اسپرسو

در برخی از از دستگاه ها شما با قابلیت تنظیم دما برای هر هدگروپ مواجه میشودید و فروشنده یه شما میگوید این دستگاه مولتی بویلر است . در صورتی که دستگاه از امکان هیتر اکسچنچینگ با ترمو درایو استفاده میکند . یعنی آب از قسمت کوئل به سمت هد گروپ هدایت میشود در مسیر با افزودن آب سرد دما به نقطه تنظیم شما میرسد و توسط سیستم PID به ثبات رسیده و برای عصاره گیری آماده میشود . در این سیستم دقت دمایی پایین است البته به نسبت دستگاه های مولتی بویلر و دوال بویلر و در مقایسه با دستگاه سینگل بویلر یا هیتر اکسچنجین تنها، که بسیار دقت بیشتری دارد. 

نکته : قسمت کوئل در  همه دستگاه های به جز سینگل بویلرها وجود دارد،و خود یک HX است ولی ما برای تفکیک این سیستم که تنظیم دما را ایجاد کرده است واتر درایور را صرفا برای این مدل دستگاه ها به کار میبریم . 

البته لازم به ذکر است برند های مختلف هرکدام با روشی متفاوت از هم ولی با همین اصول که ذکر کردیم بخش اتر درایوری را ایجاد میکنند.

 

سیستم PID ثبات حرارتی

 

سیستم افزودن آب سرد  ، البته این فیلم در زیر برای دستگاه دوال بویلر هست ولی با فرض حذف بویلر نهایی عملکرد مشابه HX با امکان ترمو درایو  میباشد.